Bộ môn Điện tử Viễn thông

1. GIỚI THIỆU

2. DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

TT                    Họ và tên                                      Chức vụ                                         Thông tin liên hệ

1.        TS. Nguyễn Văn Thắng            Phó trưởng Bộ Môn - Phụ trách       nguyenbathang@tlu.edu.vn

2.        TS. Mai Văn Lập                        Giảng viên                                             lapmv@tlu.edu.vn

3.        TS. Trần Văn Hội                       Giảng viên chính                                  hoitv@tlu.edu.vn

4.        TS. Hoàng Quang Trung          Giảng viên                                             trunghq@tlu.edu.vn