Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 30

KHOA NĂNG LƯỢNG

Tổ chức:

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ 27”

Thời gian: Từ 8h- 17h, thứ 7 ngày 18 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Phòng 243-245 A3

Thành phần: Toàn thể thầy cô trong khoa; sinh viên tham gia báo cáo; Khách mời, Kính mời thầy cô và các em sinh viên quan tâm tới dự