Học bổng thạc sĩ quốc tế của Trường Đại học Quốc gia Sun Yat-sen

Trường Đại học Quốc gia Sun Yat-sen được thành lập ờ thành phố Cao Hùng, Đài Loan năm 1980, được đặt theo tên cùa Chủ tịch Sun Yat-sen, cha đẻ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

Trường đang có các chương trình học bổng thạc sĩ quốc tế về kỹ thuật viễn thông và Điện lực.

Thông tin chi tiết xin xem file ảnh đính kèm!