Thông tin tuyển dụng lao động của EVN Hà Nội

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) thông báo tuyển dụng lao động về công tác tại  các đơn vị trực thuộc năm 2020.

1. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng:

STT Chuyên ngành tuyển dụng Chỉ tiêu Đơn vị làm việc
1 Kỹ  thuật  điện,  hệ  thống điện,  tự  động  hóa,  điều 
khiển tử động …
10 -  Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội.
-  Công  ty  Thí  nghiệm  điện  Điện  lực  Hà  Nội.
-  Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội.
-  Các  Công  ty  Điện  lực  trực  thuộc  Tổng 
2 Lập trình viên, công nghệ phần  mềm,  công  nghệ thông tin 02 -  Công  ty  Công  nghệ  thông  tin  Điện  lực Hà Nội.
3 Điện tử, viễn thông  02 -  Công  ty  Công  nghệ  thông  tin  Điện  lực Hà Nội.
4 Kinh tế, Tài chính kế toán 04 -  Cơ quan Tổng công ty
-  Đơn vị trực thuộc.
  Tổng 18  

 

2. Đối tượng, nội dung, hình thức tuyển dụng chi tiết xem tại đây