BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ SINH HOẠT HỌC THUẬT THÁNG 4 NĂM 2023

Ngày 24/4/2023 tại Văn phòng P.409-A1, Bộ môn Kỹ thuật điện - điện tử đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật tháng 4 năm 2023 với 2 chủ đề được báo cáo.

Chủ đề báo cáo thứ nhất: “Interference Effect in Flash Memory String and Macaroni Channel MOSFETs” do TS. Nguyễn Gia Quân trình bày.

- Chuỗi phần tử trong bộ nhớ phẳng ngày nay thường có cấu trúc dạng macaroni, một dạng biến thể kiểu nanowire. Cấu trúc macaroni có kênh dẫn mỏng hơn thể nanowire truyền thống do có một lõi cách điện SiO2 ở trong tâm trụ, điều này đã giúp cải thiện độ dốc đặc tính dưới ngưỡng, đem lại lợi thế trong quá trình Ghi/Đọc của bộ nhớ. Tuy vậy, do quá trình thu nhỏ cấu trúc chip về dưới 10 nm đã làm cho hiệu ứng tương hỗ (interference effect) thêm trầm trọng, dẫn tới sai lệch các mức logic được lưu trữ trong mỗi phần tử của chuỗi nhớ.

- Trong báo cáo này, hiệu ứng tương hỗ này đã được mô hình hóa và so sánh kết quả thu được với kết quả mô phỏng. Từ đó, ảnh hưởng của các tham số như chiều dài kênh dẫn, độ dày kênh dẫn, nồng độ tạp chất, … cũng như tác động từ các phần tử xung quanh tới hiệu ứng tương hỗ cũng được khảo sát. Kết quả thu được có đóng góp tới việc thiết kế phần tử nhớ để hạn chế hiệu ứng tương hỗ này.

TS. Nguyễn Gia Quân (đeo kính) trình bày báo cáo trong buổi sinh hoạt học thuật tháng 4/2023

Chủ đề báo cáo thứ hai: “Phương pháp xây dựng Rubric đánh giá năng lực người học” do TS. Nguyễn Quang Thuấn trình bày với như nội dung chính sau:

- Sử dụng Rubric là phương pháp đánh tích cực, khách quan, coi người học là trọng tâm, giúp họ định hướng tìm tòi để đạt được kết quả như mong muốn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;

- Sử dụng Rubric đánh giá là một trong các minh chứng quan trọng, thuyết phục khẳng định chất lượng chương trình đào tạo (đặc biệt với tiêu chuẩn kiểm định quốc tế như ABET), góp phần khẳng định chất lượng đào tạo với người học và xã hội.

- Để có Rubric đánh giá hiệu quả cho các học học phần trong chương trình đào tạo, đòi hỏi đội ngũ giảng viên phải nắm vững các khái niệm, thông tin đặc điểm của học học phần và Quy trình thiết kế xây dựng. Vì thế, bài cáo cáo đã giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất kể trên và đã áp dụng để xây dựng rubric đánh giá học phần thực tập tốt nghiệp (TTTN) và đồ án tốt nghiệp (ĐATN) của ngành Kỹ thuật điện, trường Đại học Thủy Lợi.

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ SINH HOẠT HỌC THUẬT THÁNG 4 NĂM 2023

Ngày 24/4/2023 tại Văn phòng P.409-A1, Bộ môn Kỹ thuật điện - điện tử đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật tháng 4 năm 2023 với 2 chủ đề được báo cáo.

Chủ đề báo cáo thứ nhất: “Interference Effect in Flash Memory String and Macaroni Channel MOSFETs” do TS. Nguyễn Gia Quân trình bày.

- Chuỗi phần tử trong bộ nhớ phẳng ngày nay thường có cấu trúc dạng macaroni, một dạng biến thể kiểu nanowire. Cấu trúc macaroni có kênh dẫn mỏng hơn thể nanowire truyền thống do có một lõi cách điện SiO2 ở trong tâm trụ, điều này đã giúp cải thiện độ dốc đặc tính dưới ngưỡng, đem lại lợi thế trong quá trình Ghi/Đọc của bộ nhớ. Tuy vậy, do quá trình thu nhỏ cấu trúc chip về dưới 10 nm đã làm cho hiệu ứng tương hỗ (interference effect) thêm trầm trọng, dẫn tới sai lệch các mức logic được lưu trữ trong mỗi phần tử của chuỗi nhớ.

- Trong báo cáo này, hiệu ứng tương hỗ này đã được mô hình hóa và so sánh kết quả thu được với kết quả mô phỏng. Từ đó, ảnh hưởng của các tham số như chiều dài kênh dẫn, độ dày kênh dẫn, nồng độ tạp chất, … cũng như tác động từ các phần tử xung quanh tới hiệu ứng tương hỗ cũng được khảo sát. Kết quả thu được có đóng góp tới việc thiết kế phần tử nhớ để hạn chế hiệu ứng tương hỗ này.

TS. Nguyễn Gia Quân (đeo kính) trình bày báo cáo trong buổi sinh hoạt học thuật tháng 4/2023

Chủ đề báo cáo thứ hai: “Phương pháp xây dựng Rubric đánh giá năng lực người học” do TS. Nguyễn Quang Thuấn trình bày với như nội dung chính sau:

- Sử dụng Rubric là phương pháp đánh tích cực, khách quan, coi người học là trọng tâm, giúp họ định hướng tìm tòi để đạt được kết quả như mong muốn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;

- Sử dụng Rubric đánh giá là một trong các minh chứng quan trọng, thuyết phục khẳng định chất lượng chương trình đào tạo (đặc biệt với tiêu chuẩn kiểm định quốc tế như ABET), góp phần khẳng định chất lượng đào tạo với người học và xã hội.

- Để có Rubric đánh giá hiệu quả cho các học học phần trong chương trình đào tạo, đòi hỏi đội ngũ giảng viên phải nắm vững các khái niệm, thông tin đặc điểm của học học phần và Quy trình thiết kế xây dựng. Vì thế, bài cáo cáo đã giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất kể trên và đã áp dụng để xây dựng rubric đánh giá học phần thực tập tốt nghiệp (TTTN) và đồ án tốt nghiệp (ĐATN) của ngành Kỹ thuật điện, trường Đại học Thủy Lợi.

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ SINH HOẠT HỌC THUẬT THÁNG 4 NĂM 2023

Ngày 24/4/2023 tại Văn phòng P.409-A1, Bộ môn Kỹ thuật điện - điện tử đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật tháng 4 năm 2023 với 2 chủ đề được báo cáo.

Chủ đề báo cáo thứ nhất: “Interference Effect in Flash Memory String and Macaroni Channel MOSFETs” do TS. Nguyễn Gia Quân trình bày.

- Chuỗi phần tử trong bộ nhớ phẳng ngày nay thường có cấu trúc dạng macaroni, một dạng biến thể kiểu nanowire. Cấu trúc macaroni có kênh dẫn mỏng hơn thể nanowire truyền thống do có một lõi cách điện SiO2 ở trong tâm trụ, điều này đã giúp cải thiện độ dốc đặc tính dưới ngưỡng, đem lại lợi thế trong quá trình Ghi/Đọc của bộ nhớ. Tuy vậy, do quá trình thu nhỏ cấu trúc chip về dưới 10 nm đã làm cho hiệu ứng tương hỗ (interference effect) thêm trầm trọng, dẫn tới sai lệch các mức logic được lưu trữ trong mỗi phần tử của chuỗi nhớ.

- Trong báo cáo này, hiệu ứng tương hỗ này đã được mô hình hóa và so sánh kết quả thu được với kết quả mô phỏng. Từ đó, ảnh hưởng của các tham số như chiều dài kênh dẫn, độ dày kênh dẫn, nồng độ tạp chất, … cũng như tác động từ các phần tử xung quanh tới hiệu ứng tương hỗ cũng được khảo sát. Kết quả thu được có đóng góp tới việc thiết kế phần tử nhớ để hạn chế hiệu ứng tương hỗ này.

TS. Nguyễn Gia Quân (đeo kính) trình bày báo cáo trong buổi sinh hoạt học thuật tháng 4/2023

Chủ đề báo cáo thứ hai: “Phương pháp xây dựng Rubric đánh giá năng lực người học” do TS. Nguyễn Quang Thuấn trình bày với như nội dung chính sau:

- Sử dụng Rubric là phương pháp đánh tích cực, khách quan, coi người học là trọng tâm, giúp họ định hướng tìm tòi để đạt được kết quả như mong muốn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;

- Sử dụng Rubric đánh giá là một trong các minh chứng quan trọng, thuyết phục khẳng định chất lượng chương trình đào tạo (đặc biệt với tiêu chuẩn kiểm định quốc tế như ABET), góp phần khẳng định chất lượng đào tạo với người học và xã hội.

- Để có Rubric đánh giá hiệu quả cho các học học phần trong chương trình đào tạo, đòi hỏi đội ngũ giảng viên phải nắm vững các khái niệm, thông tin đặc điểm của học học phần và Quy trình thiết kế xây dựng. Vì thế, bài cáo cáo đã giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất kể trên và đã áp dụng để xây dựng rubric đánh giá học phần thực tập tốt nghiệp (TTTN) và đồ án tốt nghiệp (ĐATN) của ngành Kỹ thuật điện, trường Đại học Thủy Lợi.