Lịch bảo vệ ĐATN hội đồng Thủy điện (1/2018)

TT Họ tên Lớp Tên đề tài tốt nghiệp NGÀY BẢO VỆ
1 Lê Sỹ Vũ 55Đ1 Thiết kế trạm thủy điện Hướng Phùng 9/1/2018
2 Lê Tiến Thắng 55Đ1 Thiết kế trạm thủy điện Nậm Na 3 9/1/2018
3 Nguyễn Thị Hồng 55Đ2 Thiết kế trạm thủy điện Bàn Cọ 9/1/2018
4 Bùi Văn Cương 55Đ1 Thiết kế trạm thủy điện Nậm Hóa 2 9/1/2018
5 Đặng Văn Mạnh 54Đ1 Thiết kế trạm thủy điện Dak No 9/1/2018
6 Nguyễn Ngọc Phong 54Đ2 Thiết kế trạm thủy điện Hương Sơn PA2 9/1/2018
7 Hà Thị Nga 55Đ1 Thiết kế trạm thủy điện Tương Dương 1 9/1/2018
8 Khổng Quốc Đạt 55Đ1 Thiết kế trạm thủy điện Bản A PA1 9/1/2018
9 Nguyễn Tiến Đạt 55Đ2 Thiết kế trạm thủy điện Bản Đung 9/1/2018
10 Vũ Đăng Hậu 55Đ1 Thiết kế trạm thủy điện Cà Đăng 9/1/2018
11 Nguyễn Duy Thành 55Đ2 Thiết kế trạm thủy điện Trung Thu 9/1/2018
12 Nguyễn Trung Kiên 53Đ1 Thiết kế trạm thủy điện Sông Ba 2 9/1/2018
13 Lê Thị Ngọc Mai 55Đ2 Thiết kế trạm thủy điện Ngòi hút 2 10/1/2018
14 Mai Xuân Cương 55Đ1 Thiết kế trạm thủy điện Đăk Bla 10/1/2018
15 Trần Thế Bách 55Đ2 Thiết kế trạm thủy điện Nậm Phàng 10/1/2018
16 Nguyễn Anh Tuấn 55Đ2 Thiết kế trạm thủy điện Châu Thôn 1 10/1/2018
17 Trịnh Đình Long 55Đ1 Thiết kế trạm thủy điện Pa Vệ Sử 10/1/2018
18 Nguyễn Thái Bảo 55Đ1 Thiết kế trạm thủy điện Ayun 2 10/1/2018
19 Bùi Thế Trí 55Đ1 Thiết kế trạm thủy điện Mường Khương 10/1/2018
20 Nguyễn Thị Sáng 55Đ2 Thiết kế trạm thủy điện Hương Sơn PA3 10/1/2018
21 Phạm Bá Nguyện 55Đ1 Thiết kế trạm thủy điện Ayun 1 10/1/2018
22 Trần Hữu Lương 55Đ2 Thiết kế trạm thủy điện Mường Than 10/1/2018
23 Cao Thị Yến 55Đ2 Thiết kế trạm thủy điện Bắc Mê 10/1/2018
24 Lê Hùng Mạnh 52Đ2 Thiết kế trạm thủy điện Châu Thôn 2 10/1/2018
25 Trần Anh Tuấn 55Đ2 Thiết kế trạm thủy điện Dak Krong 11/1/2018
26 Bùi Văn Bền 55Đ2 Thiết kế trạm thủy điện Nậm Tha 5 11/1/2018
27 Lê Văn Mạnh 55Đ2 Thiết kế trạm thủy điện Sông Bung 11/1/2018
28 Nguyễn Thị Thu Hằng 55Đ2 Thiết kế trạm thủy điện Sông Ba 1 11/1/2018
29 Phạm Hoàng Anh 55Đ1 Thiết kế trạm thủy điện Sông Chu PA1 11/1/2018
30 Cao Văn Lợi 55Đ2 Thiết kế trạm thủy điện Quảng Tranh 11/1/2018
31 Lê Ngọc Hiền 55Đ2 Thiết kế trạm thủy điện Bản A PA2 11/1/2018
32 Nguyễn Công Tuấn 55Đ2 Thiết kế trạm thủy điện Tà Thàng 11/1/2018
33 Nguyễn Văn Triệu 55Đ2 Thiết kế trạm thủy điện Suối Sập 1 11/1/2018
34 Lê Việt Anh 55Đ1 Thiết kế trạm thủy điện Sơn Quảng 11/1/2018
35 Nguyễn Công Hòa 55Đ1 Thiết kế trạm thủy điện Nà Lơi 11/1/2018
36 Nguyễn Cao Cường 54Đ1 Thiết kế trạm thủy điện Nậm Mô 1 11/1/2018
  Gửi ý kiến phản hồi
541