Phổ điểm thi môn NLG

Phổ điểm theo thang điểm 4

Môn NLG

Số lượng sinh viên đi thi 21/21

Phổ điểm thi:

Số điểm A: 1/21

Số điểm B: 6/21

Số điểm C: 7/21

Số diểm D: 6/21

Số điểm F: 1/21

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
203