Quy định học phần tốt nghiệp

Cách tinh điểm, quy trình bảo vệ ĐATN...

Điều 9. Điểm HPTN theo hình thức ĐATN/LVTN
1. Cách tính điểm HPTN:
- Điểm trung bình chung của Hội đồng bảo vệ ĐATN/LVTN (tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân) dưới trung bình (sau khi đã loại các điểm không hợp lệ) thì không tính điểm HPTN và thực hiện theo điều 14.
- Điểm trung bình chung của Hội đồng bảo vệ ĐATN/LVTN (tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân) đạt từ trung bình trở lên (sau khi đã loại các điểm không hợp lệ) thì tính điểm HPTN như sau:
Điểm HPTN là điểm trung bình cộng của CBHD, 02 cán bộ phản biện và của các thành viên HĐ bảo vệ ĐATN/LVTN (sau khi đã loại các điểm không hợp lệ).

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
443