Thông báo về triển khai kế hoạch đào tạo ĐHCQ HK1-2022-2023 cho sinh viên K63 về trước tại Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 998/QĐ-ĐHTL ngày 30/6/2021 về ban hành kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 của Trường Đại học Thủy lợi; 

Nhà trường thông báo triển khai kế hoạch học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên các khóa K63 về trước tại cơ sở Hà Nội như sau: