Ban hành Quy định về xét, cấp Học bổng khuyến khích học tập và Học bổng chính sách

Trường Đại học Thủy lợi Ban hành Quy định về xét, cấp Học bổng khuyến khích học tập và  Học bổng chính sách. Quyết định này có hiệu lực kể từ học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 và thay thế Quyết định số 1055/QĐ-ĐHTL ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi.

1. Quỹ học bổng KKHT hình thành từ nguồn học phí và tối thiểu bằng 8% (tám phần trăm) học phí của học kỳ lấy điểm xét cấp học bổng.

2. Đầu mỗi năm học, Nhà trường phân bổ quỹ học bổng KKHT cho sinh viên theo số lượng sinh viên của các khoa, trung tâm. Căn cứ vào quỹ học bổng được phân bổ, các khoa, trung tâm phân bổ cho sinh viên theo khóa học, ngành học dựa trên số lượng sinh viên của khóa học, ngành học.

3. Học bổng KKHT có 3 mức:

- Học bổng loại Khá: có giá trị bằng 100% (một trăm phần trăm) mức học phí tín chỉ đại học nhân với số tín chỉ tính học bổng của học kỳ.

- Học bổng loại Giỏi: có giá trị bằng 110% (một trăm mười phần trăm) mức học phí tín chỉ đại học nhân với số tín chỉ tính học bổng của học kỳ.

- Học bổng loại Xuất sắc: có giá trị bằng 120% (một trăm hai mươi phần trăm) mức học phí tín chỉ đại học nhân với số tín chỉ tính học bổng của học kỳ.

Chi tiết Quyết định: TẠI ĐÂY