Danh sách cố vấn học tập Khoa Năng lượng năm học 2017-2018

TT Lớp Họ và tên GVCN kiêm CVHT E - mail Điện thoại di động
1 55Đ1 Hồ Ngọc Dung hongocdung@tlu.edu.vn 0917.844.877
2 55Đ2 Phan Trần Hồng Long phanllq@tlu.edu.vn 0963.795.058
3 55KTĐ - HTĐ Nguyễn Thị Thanh thanhnguyen@tlu.edu.vn 0973.558.363
4 55KTĐ - TĐH Bùi Văn Đại daibv@tlu.edu.vn 0982.586.900
5 56KTĐ-HTĐ Vũ Minh Quang quang_vm@tlu.edu.vn 01257.181.385
6 56KTĐ-TĐH Nguyễn Duy Long longnd@tlu.edu.vn 0981.274.562
7 57KTĐ1 Khương Văn Hải haikv@tlu.edu.vn 0904.257.267
8 57KTĐ2 Trần Thị Kim Hồng hongtk@tlu.edu.vn 0982.309.151
9 58KTĐ1 Phạm Đức Đại daipd@tlu.edu.vn 0945.047.785
10 58KTĐ2 Lê Quang Cường cuonglq@tlu.edu.vn 0912.291.536
11 58KTĐ3 Nguyễn Phú Sơn sonnp@tlu.edu.vn 01652.499.928
12 59KTĐ1 Nguyễn Mạnh Hùng nguyenmanhhung@tlu.edu.vn 0985.812.281
13 59KTĐ2 Nguyễn Thanh Bình binhnt@tlu.edu.vn 0906.140.245
14 59KTĐ3 Nguyễn Thị Hương huonglt@tlu.edu.vn 0984.757.093
15 K54 trở về trước Cao Thị  Nụ caothinu@tlu.edu.vn 0916.306.050